پیش بینی افکار خودکشی در سالمندان بر اساس سپاسگزاری وخود شفقت ورزی

پیام:
چکیده:
مقدمه
خودشفقت ورزی و سپاسگزاری  می توانند بر جنبه های مختلف زندگی سالمندان تاثیرگذار باشد. بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سپاسگزاری و خودشفقت ورزی با افکار خودکشی در سالمندان انجام پذیرفت.
روش
برای این مطالعه 378نفر از سالمندان شهر تهران به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس های سپاسگزاری ، مقیاس افکار خودکشی بک و مقیاس فرم کوتاه خود شفقت ورزی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
یافته ها
نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مقدار آماره F در گام اول 522/69 و در گام دوم 305/44 به دست آمده است که همگی معنادار هستند. همچنین ضریب تبیین در گام اول 53 درصد و در گام دوم 60 درصد حاصل شده است.بنابراین سپاسگزاری و خود شفقت ورزی قادر به پیش بینی 60 درصد از تغییرات افکار خودکشی در سالمندان هستند.
نتیجه گیری
براساس یافته ها می توان در کنار توجه به راهکارهای افزایش  سپاسگزاری در سالمندان به عنوان قدرت خارجی فرد با تقویت شفقت ورزی نسبت به خود به عنوان قدرت داخلی ،انعطاف پذیری سالمندان را در برابر خودکشی افزایش داد  و موجب کاهش افکار خودکشی در آنها گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014657 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!