پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان ساکن خانه سالمندان بر اساس تحریف های شناختی، احساس تنهایی و راهبردهای مقابله با استرس

پیام:
چکیده:
مقدمه
سطح اضطراب مرگ در سالمندان می تواند تحت تاثیر تفاوت های فردی و بسیاری از عوامل روانشناختی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب مرگ در سالمندان ساکن خانه سالمندان بر اساس تحریف شناختی، احساس تنهایی و راهبردهای مقابله با استرس بود.
روش
طرح پژوهش توصیفی  تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه سالمندان ساکن در  مراکز نگهداری سالمندان  شهر تهران بود. از این جامعه 120 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش با روش نمونه گیری دردسترس از دو مرکز آتیه سبزامید و پرنیان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب مرگ تمپلر (1970)، پرسشنامه تحریف شناختی بک و وایسمن (1987)، پرسشنامه احساس تنهایی راسل، پاپلو و کاترونا (1980) و  پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر (1990) بودند. داده های پژوهش پس از بررسی و تایید پیش فرض ها با روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه  در نرم افزار SPSS نسخه ی 23 تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج یافته های جمعیت شناختی نشان داد بیشتر گروه نمونه را مردان و دارای سن بین 70 تا 75 سال شکیل می دادند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد تحریف شناختی با اضطراب مرگ رابطه مثبت معنادار داشت(p<0.05). بین احساس تنهایی با اضطراب مرگ رابطه مثبت معنادار وجود داشت(p<0.05). همچنین رابطه منفی بین راهبرد مقابله با استرس مساله مدار با اضطراب مرگ در سالمندان تایید شد(p<0.05).
نتیجه گیری
براساس یافته های پژوهش، انتخاب راهبردهای مقابله ای مناسب در برابر فشار روانی، کاهش احساس تنهایی و تحریف شناختی، می تواند با کاهش اضطراب مرگ در سالمندان ساکن خانه سالمندان  همراه باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014659 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!