پیش بینی اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن براساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان خانه دار

پیام:
چکیده:
هدف
مصرف صحیح روغن ها می تواند در پیشگیری از بیماری ها مفید واقع شود. هدف از این مطالعه، پیش بینی رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان خانه دار بود.
روش ها
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی جامعه آماری 275 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بندرعباس در سال 1396 بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 160 نفربرآورد شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی تعیین گردید. این پرسشنامه شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، بررسی الگوی مصرف روغن و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی تجزیه وتحلیل شدند..
نتایج
یافته های این مطالعه نشان داد 59/4درصد از زنان روغن مصرفی خود را مایع و 33/4درصد از زنان تلفیقی از انواع روغن های مایع و جامد و 6/9 درصد جامد عنوان نمودند. 8/8 درصد از زنان هرگز از  روغن مایع مخصوص سرخ کردن و 10 درصد از زنان هرگز از  روغن مایع مخصوص پخت وپز استفاده نمی کردند. همچنین نتایج نشان داد قصد رفتاری 10 درصد از رفتار را پیش بینی می کند.
نتیجه گیری
 این مطالعه نشان داد روغن جامد و یا تلفیقی از  روغن مایع و جامد توسط برخی زنان به عنوان روغن مصرفی به کار می رفت و همچنین از عادات نامناسب جهت پخت غذا (به عنوان مثال استفاده ننمودن از  روغن مایع مخصوص سرخ کردنی جهت سرخ نمودن غذا) استفاده می شد. تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند در طراحی مداخلات جهت اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن در زنان خانه دار موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014899 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.