بررسی سواد سلامت بزرگسالان شهرستان جهرم

پیام:
چکیده:
هدف
سواد سلامت، میزان ظرفیت افراد برای کسب، تفسیر، درک اطلاعات اولیه وخدمات سلامتی است که جهت تصمیم گیری مناسب ضروری است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح سواد سلامت بزرگسالان شهرستان جهرم در سال 1394 انجام گرفت.
روش ها
 این مطالعه توصیفی مقطعی از نوع کاربردی است و 502 نفر از افراد بزرگسال (18سال به بالا) شهرستان جهرم با روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد سواد سلامت عملکرد در بزرگسالان بود . داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
براساس پرسشنامه TOFHLA سواد سلامت 82/62درصد از بزرگسالان در حد کافی و 17/37درصد دارای سواد  سلامت مرزی بودند. در این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین سواد سلامت و جنسیت، سن و درآمد مشاهده نشد در صورتی که بین سواد سلامت و تحصیلات رابطه آماری معناداری داشت.
نتیجه گیری
به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد میزان سواد سلامت در افراد نامطلوب است. بنابراین لازم است برای بزرگسالانی که از سواد سلامت نامطلوب برخوردارند، با تدوین برنامه های جامع، ایجاد رسانه ها و مواد آموزشی ساده و قابل فهم، گامی در جهت ارتقای هر چه بیشتر سواد سلامت آنان برداشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014900 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.