ارتباط بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان

پیام:
چکیده:
هدف
نقش والدین به خصوص مادر در مراقبت از کودک مبتلابه سرطان تحت شیمی درمانی در حین درمان و پس ازآن حائز اهمیت است، رفتار مراقبتی صحیح از طریق خودکارآمدی تقویت خواهد شد و با انجام مداخلاتی می توان خودکارآمدی را افزایش داد و به تبع آن رفتار مراقبتی نیز تغییر خواهد نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران دارای فرزند مبتلابه سرطان تحت شیمی درمانی طراحی و اجرا شد.
روش ها
 این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مادران کودکان تحت شیمی درمانی بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1396 (86 نفر) بود. برای سنجش داده ها از پرسشنامه رفتار مراقبتی محقق ساخته و خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شد که توسط مادران تکمیل و در نهایت با نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
57 درصد مادران از نظر خودکارآمدی (68-52) و رفتار مراقبتی (150-101) دارای وضعیت خوبی بودند. بین رفتار مراقبتی مادر با سن (0/03=P-Value)، تحصیلات مادر (0/02=P-Value)، تعداد جلسات شیمی درمانی (0/005=P-Value) رابطه معناداری بدست آمد. بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران همبستگی مثبت و معناداری بدست آمد (0/001>P-Value).
نتیجه گیری
 نتایج نشان داد رفتار مراقبتی مادران از وضعیت خوب برخوردار بوده است و با توجه به اهمیت خودکارآمدی به نظر می رسد انجام مداخلاتی براساس تئوری خودکارآمدی بتواند مادران را تواناتر کرده و بهتر به امر مراقبت بپردازند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014901 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.