وضعیت نوآوری مشتریان در استفاده از اپلیکیشن های پیشگیری و سلامت

پیام:
چکیده:
هدف
توسعه دهندگان اپلیکیشن های تلفن همراه برای دسترسی آسان مشتریان به خدمات مرتبط با پیشگیری و سلامت، اقدام به راه اندازی اپلیکیشن هایی در این زمینه کرده اند. پذیرش این اپلیکیشن ها از سوی مشتریان تحت تاثیر ویژگی های نوآورانه آن ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر نوآوری مشتریان بر استفاده از اپلیکیشن های پیشگیری و سلامت می باشد.
روش ها
 این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از ادبیات تحقیق در قالب مقیاس لیکرت، در میان 324 نفر از دانشجویان دانشگاه های هرمزگان که کاربر یکی از انواع اپلیکیشن های پیشگیری و سلامت بوده اند به روش نمونه گیری در دسترس انخاب شدند. بازه زمانی پژوهش تیر الی مرداد 1397 بود. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS صورت گرفته است.
نتایج
نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری مشتریان بر سهولت استفاده، سودمندی و لذت ادراک شده و قصد استفاده از اپلیکیشن های پیشگیری و سلامت تاثیر مثبت دارد. تاثیر مثبت سهولت استفاده، سودمندی و لذت ادراک شده بر قصد استفاده نیز تایید گردید. همچنین تحلیل یافته ها نشان داد که قصد استفاده نیز بر استفاده عملی از اپلیکیشن ها تاثیر مثبت دارد.
نتیجه گیری
 یافته های پژوهش نشان داد که نوآوری مشتری تاثیر مثبتی بر قصد، سودمندی ادراک شده، سودمندی ادراک شده، لذت ادراک شده و استفاده از اپلیکیش های پیشگیری و سلامت دارد. پیشنهاد می شود که توسعه دهندگان اپلیکیشن های سلامت و پیشگیری با استفاده از روش های نظام مند و علمی نسبت به تجزیه وتحلیل ادراکات و تمرکز بر مشتریان نوآور اقدام نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014902 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.