بررسی رابطه بین رضایت شغلی و شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

پیام:
چکیده:
هدف
رضایت شغلی یکی از عوامل روانی- اجتماعی است که ممکن است در بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی نقش داشته باشد. به همین منظور این پژوهش به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس انجام شد.
روش ها
تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که بر روی 400 نفر از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت شغلی (اسپکتور) و پرسشنامه شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی (نوردیک) می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار آماری SPSS و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
  یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد بین امتیاز کلی رضایت شغلی و علائم کلی اختلالات اسکلتی- عضلانی رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین رضایت شغلی با علائم اختلالات اسکلتی عضلانی در گردن، آرنج، باسن و ران رابطه معناداری وجود دارد (0/05>P-Value).
نتیجه گیری
با توجه به اینکه این پژوهش نشان داد بین رضایت شغلی و شیوع علائم برخی از اختلالات اسکلتی- عضلانی رابطه معناداری وجود دارد، می توان با افزایش سطح رضایت شغلی از شیوع این اختلالات کاست. بر این اساس می توان گفت بهبود حقوق و دستمزد، پاداش و ارتقاء ابزارهای مناسبی جهت کاهش اختلالات اسکلتی- عضلانی می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014903 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.