تاثیر درمان مراجع- محور بر اختلال فشار روانی و افسرگی در زنان قربانی تجاوز شهر بندرعباس

پیام:
چکیده:
هدف
فشار روانی و افسرگی می توانند متعاقب تجاوز جنسی بروز کنند و تهدید بزرگی برای قربانیان تجاوز جنسی باشند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان مراجع- محور بر اختلال فشار روانی پس از حادثه و افسرگی در زنان قربانی تجاوز شهر بندرعباس بود.
روش ها
جامعه آماری پژوهش 40 زن قربانی تجاوز در گروه سنی 30-13 سال در شهر بندرعباس بود که 30 نفر در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون و ابزار گردآوری داده ها فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس فشار روانی پس از حادثه می سی سی پی بود. پس از اجرای پیش آزمون برای، مداخله آزمایشی (درمان مراجع- محور) برای گروه آزمایش اجرا و پس آزمون اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری  توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شدند.
نتایج
نتایج نشان داد تحلیل کوواریانس چند متغیری در درمان مراجع- محور باعث بهبود فشار روانی شرکت کنندگان در کلیه خرده مقیاس های اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی شده است (0/05>P-Value).
نتیجه گیری
به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد اثربخشی درمان مراجع- محور بر اختلال فشار روانی پس از حادثه و افسردگی تایید می گردد. همچنین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های بهداشتی کشور برنامه های لازم در جهت حمایت این افراد و آگاه نمودن مردم به عمل آید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014904 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.