فودومیک: نگرشی جدید در تاثیر تغذیه بر سلامتی سیستم های زیستی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
پیشرفت فناوری و صنعتی شدن منجر به تغییر سبک زندگی بشر شده است، در این بین نوع تغذیه به عنوان یکی از موثرترین عوامل بر کیفیت زندگی افراد از اهمیت ویژهای برخورد میباشد. بررسی تاثیر تغذیه بر سلامتی بشر در سالهای اخیر منجر به بروز قلمرو شده است. فودومیک را میتوان در یک مثال ساده اینطور تعریف نمود: مقادیر بیان ژن، بیان » فودومیک « جدید علمی با عنوان پروتئین و بیان متابولیت های موجود در یک سامانه زیستی در حالت کنترل و تیمار شده توسط مواد غذایی مختلف اندازه گیری شود، سپس با مقایسه دو حالت بتوان نشانگرهای زیستی را به عنوان شاخص های متاثر از تیمار توسط مواد غذایی استخراج کرد و مدلی از تاثیر مواد غذایی بر سیستم ارائه داد. هدف در فودومیک، مطالعه تاثیر مواد غذایی بر سیستم و سامانه های زیستی مختلف میباشد. محققان برای پیشبرد فودومیک به مطالعات انواع فناوری های توان بالا از جمله ژنومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس میپردازند تا بتوانند اجزای سیستم های زیستی را بهدرستی تبیین کرده سپس تاثیرات مواد غذایی بر آنها و تهدیدات مورد نظر را ارزیابی کنند. در این مقاله، مروری بر پیدایش رشته فودومیک نگارش شده است و به اختصار در مورد روش های مختلف بیوانفورماتیک و سامانه زیستی در قلمرو فودومیک توضیح داده میشود.
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015216 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.