مقایسه استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی بین دانشجویان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و اختلال ملال پیش از قاعدگی و دختران عادی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سندرم پیش از قاعدگی (PMS) شامل تغییرات فیزیکی، شناختی، خلقی و رفتاری است که به صورت دوره ای در فاز لوتئال سیکل قاعدگی در زنان رخ می دهد و اگر سندرم پیش از قاعدگی منجربه اختلال در فعالیت های خانوادگی، اجتماعی یا کاری شود؛ اختلال ملال پیش از قاعدگی (PMDD) نامیده می شود.
مواد و روش کار
هدف پژوهش حاضر مقایسه استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی بین دانشجویان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی (PMS) و اختلال ملال پیش از قاعدگی (PMDD) و دختران عادی بود. برای این منظور 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه ملایر در سال 1396 برای مقایسه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. از این میان 197 نفر از آزمودنی ها به پرسشنامه های آزمون غربالگری سندرم پیش از قاعدگی، استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی پاسخ دادند که با استفاده از آزمون غربالگری تعداد افراد 100PMS=، 21 PMDD=و افراد عادی 76 نفر مشخص شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون های تعقیبی با نرم افزار SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
یافته ها نشان داد افراد سه نمونه در سازه راهبردهای مقابله ای در سه بعد هیجان مدار، (01/0P<، 26/7F=)، هیجان مدار دوری گزینی ، (01/0 P<، 65/6F=) و هیجان مدار گریز-اجتناب، (01/0 P(،94/5 F=) تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. آزمون تعقیبی توکی نشان داد در متغیر راهبرد مقابله ای هیجان مدار، گروه عادی نمرات کمتری از گروه PMS (05/0P<) و گروه PMDD (01/0P<) داشت و در راهبرد گریز- اجتناب، گروه عادی سطوح کمتری از گروه PMS (05/0P<) و PMDD (01/0P<) داشت. در مورد متغیر دوری گزینی نیز، گروه عادی به طور معنی داری نمرات کمتری از گروه PMS (05/0P<) و PMDD(01/0P<) کسب کرد. یافته ها هیچ تفاوت معنی داری را در متغیرهای استرس ادراک شده و حمایت اجتماعی در بین سه گروه نشان نداد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد راهبردهای مقابله ای با سندرم و اختلال پیش از قاعدگی رابطه دارند. براساس این نتایج انجام مداخلات روانشناختی در گروه PMS و PMDD در جهت اصلاح راهبردهای مقابله ای معیوب ضروری می نماید. باتوجه به شرایط یکسان اکثریت گروه های نمونه یعنی سکونت در خوابگاه تفاوتی در استرس ادراک شده و حمایت اجتماعی آنان یافت نشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
309 -320
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015500 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.