بررسی تاثیر چرخه های انجماد - آب شدن بر خاک های بهسازی شده با آهک زنده در منطقه فقیره، همدان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آهک بر روی خاک های باقیمانده محدوده جنوبی روستای فقیره در جنوب شهر همدان است. منطقه مورد مطالعه در دامنه کوه های الوند و کیوارستان در جنوب شهر همدان قرار دارد. توپوگرافی منطقه به صورت تپه ماهوری بوده و از واحدهای سنگی هوازده تشکیل شده است. به منظور بررسی اثر آهک بر خاک های مورد مطالعه، مقادیر وزن واحد حجم خشک حداکثر، رطوبت بهینه، pH خاک و مقاومت فشاری تک محوری خاک های بهسازی شده با درصدهای مختلف آهک تعیین گردیدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش درصد آهک و دوره عمل آوری، باعث افزایش رطوبت بهینه و کاهش وزن واحد حجم خشک حداکثر شده و همچنین خصوصیات مقاومتی خاک بهسازی شده را افزایش می دهد. با توجه به نتایج حاصل، درصد آهک بهینه 5% و 7% و زمان عمل آوری برای بهسازی خاک های منطقه فقیره همدان 28 روز به دست آمده است. سپس تاثیر چرخه های انجماد - آب شدن به وسیله ی آزمایش های مقاومت فشاری تک محوری، برش مستقیم، افت وزنی ناشی از یخبندان و تعیین تورم نمونه ها بررسی گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده کاهش مقاومت فشاری تک محوری در چرخه های انجماد - آب شدن می باشد. در این راستا چسبندگی نمونه ها کاهش و زاویه اصطکاک داخلی نمونه ها افزایش می یابد و همچنین افت وزنی و تورم ناشی از یخبندان نمونه های بهسازی شده کمتر از نمونه های خاک پایه است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015591 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!