مقایسه مهارت های اجتماعی کودکان سن دبستان با والدین مبتلا به اختلال روانی و بدون والدین مبتلا به اختلال روانی

پیام:
چکیده:
مقدمه
مهارت های اجتماعی عامل مهمی در موفقیت یا شکست هر فرد در اجتماع است. این پژوهش برای تعیین مهارت های اجتماعی کودکان سن دبستان با والدین مبتلا به اختلال روانی و بدون والدین مبتلا به اختلال روانی انجام شد.
روش کار
در این پژوهش مورد شاهدی 60 کودک 6 تا 12ساله با والد مبتلا به اختلال روانی با 60 کودک 6 تا 12ساله با والدین بدون اختلال روانی به روش در دسترس انتخاب شدند. محیط پژوهش مرکز آموزشی درمانی فرشچیان همدان در سال 1396 بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و فرم والدی پرسشنامه استاندارد مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت بود که والدین آن ها را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی، شامل تی تست، آنالیز کوواریانس و آزمون کای دو، انجام شد.
یافته ها
 نتایج نشان داد نمره مهارت های اجتماعی کودکان در گروه مورد 10/8±56/43 و در گروه شاهد 8/7±58/46 بود. میانگین نمره مهارت های اجتماعی کودکان در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت (0/259=P).
ن
تیجه گیری
مهارت اجتماعی کودکان در هر دو گروه در محدوده متوسط قرار داشت و سطح مطلوبی نداشت. بنابراین بازنگری شیوه های آموزشی و تربیتی در سطح خانواده و نیز برنامه های آموزشی و پرورشی را برای ارتقا و تکامل مهارت های اجتماعی لازم است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015750 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.