بررسی تاثیر اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای پس قلبی ریوی: پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی شده

پیام:
چکیده:
مقدمه
در بای پس قلبی ریوی شیرخواران استفاده از خون در پرایم غیرقابل اجتناب است. ترکیبات متابولیکی خون ذخیره شده غیرفیزیولوژیک است. آغاز بای پس با تزریق سریع پرایم خونی بار متابولیکی بالایی ایجاد می کند که خطر بروز اختلالات الکترولیتی، مسمومیت با سیترات، اسیدوز و فعال شدن پاسخ های التهابی را افزایش می دهد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر اولترافیلتراسیون پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای پس قلبی ریوی است.
روش کار
 این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که روی 60 شیرخوار کمتر از 10 کیلوگرم در سال 1396 انجام شد. شیرخواران به صورت تصادفی به دو گروه30 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای بیماران گروه مداخله از اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس بر محلول پرایم به همراه اولترافیلتراسیون مرسوم و در گروه کنترل فقط از اولترافیلتراسیون مرسوم استفاده شد. پارامترهای نمونه خون شریانی، میزان خون ریزی، میزان تزریق خون، زمان تهویه مکانیکی و اقامت در ICU و سطح الکترولیت ها در محلول پرایم اندازه گیری و برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 ، آزمون های کای اسکوئر، t مستقل، t زوجی، من ویتنی استفاده شد.
یافته ها
 محلول پرایم از نظر میزان الکترولیت ها در گروه مداخله از گروه کنترل به طور معنی داری کمتر و به حالت فیزیولوژیک نزدیک تر بود (0/05>P). همچنین زمان جدا شدن از تهویه مکانیکی، مدت اقامت در ICU، میزان خون ریزی و تزریق خون در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل (0/05>P) و غلظت خونی الکترولیت ها و دیگر پارامترهای گازهای خون شریانی در دو گروه مشابه بود.
نتیجه گیری
از این پژوهش نتیجه می گیریم که استفاده ترکیبی از اولترافیلتراسیون روی محلول پرایم و حین بای پس به طور موثر عوارض ناشی از بای پس قلبی ریوی را کاهش می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015751 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.