اثربخشی آموزش فرا شناخت بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار: پژوهشی نیمه تجربی

پیام:
چکیده:
مقدمه
بارداری از حساس ترین دوره های زندگی انسان است و به همین دلیل کیفیت زندگی زنان اهمیت ویژه ای دارد. آموزش فرا شناخت یکی از روش های بهبود بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار هدف این پژوهش اثربخشی آموزش فراشناخت بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار است. 
روش کار
روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری آن همه زنان باردار تحت مراقبت های پزشکی مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شهر شیراز در سال 1395 بود. حجم نمونه 60 نفر از این جامعه بود که به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه 30نفره مداخله و کنترل جای گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و SPSS نسخه 22 استفاده شد. 
یافته ها
میانگین (انحراف معیار) سن دانش آموزان گروه مداخله 2/8±33/4 و گروه کنترل 2/9±34/7 بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین پیش آزمون بهزیستی روان شناختی در گروه مداخله 85/6 بود که در پس آزمون به 99/2 افزایش یافت (0/0001>F=44/20 ، P)، اما میانگین پیش آزمون گروه کنترل 84/8 بود که در پس آزمون به 85/4 رسید (0/05>P). میانگین پیش آزمون کیفیت زندگی در گروه مداخله 71/2 بود که در پس آزمون به 89/7 افزایش یافت (0/0001>P)، اما میانگین پیش آزمون گروه کنترل 86/5 بود که در پس آزمون به 87/1 رسید (0/05>F=30/70 ، P). 
نتیجه گیری
 نتیجه می گیریم که آموزش فراشناخت در افزایش بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار موثر بوده است. نتایج این پژوهش می تواند برای بهبود بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015753 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.