سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در مادران دارای دختر زیر 2 سال

پیام:
چکیده:
مقدمه
عفونت ادراری یکی از مشکلات مهم در دوران کودکی است که آسیب های جبران ناپذیری بر سلامت کلیه های آنان دارد. هدف این پژوهش سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در مادرانی است که دختر زیر دو سال دارند. 
روش کار
این پژوهش مقطعی تحلیلی است که در آن 280 نفر از مادران دارای دختر زیر دو سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید شده جمع آوری شد. این پرسشنامه شامل: مشخصات دموگرافیک مادر، ابعاد مدل، رفتار برنامه ریزی شده و سیاهه عملکرد مادران بود. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و از طریق آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
 میانگین و انحراف معیار نمره نگرش 0/37±3/87، هنجار ذهنی 0/49±4/09، کنترل رفتار درک شده 0/47±4/32، قصد رفتاری 0/47±4/59، عملکرد 0/58±2/78 و آگاهی 0/1±0/62 بود. در تحلیل رگرسیونی متغیرهای آگاهی و قصد رفتار در مجموع 15 درصد (0/001=R2=0/16 ، B=1/342 ،P) از تغییرات رفتار را پیشگویی کردند. 

نتیجه گیری
بر اساس نتایج پژوهش در طراحی مداخلات آموزشی بر میزان آگاهی و سازه قصد رفتار به عنوان مهم ترین عوامل پیش بینی کننده رفتار مادران باید تاکید شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015754 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.