بررسی تاثیر آرام سازی تنفسی بر شدت درد ناشی از خروج لوله سینه ای پس از عمل جراحی قلب باز: یک مطالعه کارآزمایی تصادفی شده

پیام:
چکیده:
مقدمه
خارج کردن لوله سینه ای یکی از بدترین رویدادها در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه است. با وجود پیشرفت های علمی، هنگام عمل جراحی قلب باز اقدامی موثر برای کاهش درد ناشی از آن صورت نمی گیرد؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آرام سازی تنفسی بر شدت درد ناشی از خارج کردن لوله سینه ای پس از عمل جراحی قلب باز انجام شده است.
روش کار
مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی یک سوکور به شمار می آید که در سال 1395 انجام شده است. در این مطالعه 80 بیمار تحت جراحی قلب باز که تنها یک لوله سینه ای مدیاستینال داشتند در مرکز قلب مازندران بررسی شدند و با تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله برای آرام سازی از تمرین های تنفسی آرام و عمیق به مدت 5 دقیقه پیش از خروج لوله استفاده شد. شدت درد با مقیاس معیاری دیداری درد، قبل، بلافاصله و 15 دقیقه پس از خارج کردن لوله سینه ای سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با آزمون های رایج صورت گرفت.
یافته ها
 براساس نتایج، بین شدت درد در دو گروه قبل از خارج کردن لوله سینه ای اختلاف معنی داری وجود ندارد (0/84=P). همچنین میان شدت درد، بلافاصله پس از خروج لوله در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل اختلاف آماری معنی داری مشاهده می شود (0/0001=P)، اما بین شدت درد 15 دقیقه بعد از خروج لوله گروه های مداخله و کنترل اختلاف معنی داری مشهود نیست (0/21=P).
نتیجه گیری
آرام سازی تنفسی تکنیکی موثر بر شدت درد ناشی از خروج لوله سینه ای بیماران پس از عمل جراحی قلب باز است و استفاده از این روش پیش از خروج لوله، به دلیل نداشتن هزینه، کاربری آسان و موثربودن توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015755 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!