تاثیر آموزش دارودهی به روش بحث در گروه های کوچک بر تبعیت پرستاران بخش های مراقبت ویژه از استانداردهای دارودهی

پیام:
چکیده:
مقدمه
تبعیت از استانداردها به آموزش مداوم پرستاران نیاز دارد. از روش های موثر آموزشی بر افزایش دانش و تقویت مهارت، بحث گروهی است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش دارودهی به روش بحث در گروه های کوچک، بر تبعیت پرستاران بخش های مراقبت ویژه از استانداردهای دارودهی است.
روش کار
در مطالعه نیمه تجربی حاضر، 76 پرستار به صورت سرشماری از بخش های مراقبت ویژه دو بیمارستان به طور تصادفی به عنوان گروه مداخله و کنترل در نظر گرفته شدند. چک لیست استانداردهای دارودهی در 25 بخش و 53 پرسش طراحی شد. پژوهشگر با استفاده از چک لیست، تبعیت هر پرستار از استانداردهای دارودهی را در چهار نوبت قبل و بعد از آموزش به طور نامحسوس و با مشاهده مستقیم کنترل کرد. در صورت تبعیت، نمره 1 و در غیر این صورت نمره صفر به دست آمد. آموزش استانداردهای دارودهی به شیوه بحث گروهی در گروه مداخله، طی دو جلسه دوساعته انجام شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از SPSS نسخه 16 و آزمون های t مستقل و زوجی صورت گرفت.
یافته ها
 قبل از مداخله میان دو گروه، اختلاف آماری معناداری از نظر میزان تبعیت پرستاران از استانداردهای دارودهی مشاهده نشد (0/05<P)، اما بعد از مداخله، تبعیت پرستاران در گروه مداخله (2/5±87/9) از گروه کنترل (2/7±77/7) به طور معنی داری افزایش یافت (0/001>P).
نتیجه گیری
 با توجه به تاثیر مثبت آموزش به روش بحث گروهی بر تبعیت پرستاران از استانداردهای دارودهی و اهمیت این مسئله در امر مراقبت از بیماران پیشنهاد می شود برای آموزش به پرستاران از این شیوه استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
163 -169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015758 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!