بررسی ساختاری ترکیب فلور در گرادیان ارتفاعی مراتع قزل اوزن - ارتفاعات شهرستان کوثر، استان اردبیل

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار ترکیب فلور در پروفیل ارتفاعی 937 تا 2162 متر از سطح دریا، در طول 29 کیلومتر مراتع قزل اوزن تا ارتفاعات شهرستان کوثر بود. 8 رویشگاه و در هریک، 3 ترانسکت 100 تا 500 متری با 10 پلات متغیر 1 تا 25 مترمربعی انتخاب شدند. گونه ها از سطح پلات ها جمع آوری، شناسایی و شکل رویشی، پایداری، پراکنش جغرافیایی و حفاظتی آنها تعیین شد. نتایج نشان دادند 32 تیره، 101 جنس و 146 گونه در رویشگاه های انتخاب شده گسترش دارند. خانواده های Asteraceae با 39 گونه (27 درصد)، Poaceae با 18 گونه (13 درصد)، Fabaceae با 13 گونه (9 درصد) و جنس های Astragalus با 8 گونه (48/5 درصد) و Centaurea با 5 گونه (42/3 درصد) مهم ترین عناصر فلور منطقه اند. بازدانگان 1 گونه، نهان دانگان دولپه ای 27 تیره، 82 جنس و 124 گونه و نهان دانگان تک لپه ای 4 تیره، 18 جنس و 21 گونه دارند. بیشترین و کمترین نسبت تیره به جنس به ترتیب در ارتفاع 1583 تا 1683 متری با نسبت 27/1:3 و 2139 تا 2162 متری با نسبت 92/1:1 دیده می شود. نسبت تیره به گونه در ارتفاع 1583 تا 1683 متری برابر 91/1:3 و در ارتفاع 1635 تا 1677 متری برابر 11/1:2 و نسبت جنس به گونه در ارتفاع 1568 تا 1609 متری برابر 30/1:1 و در ارتفاع 937 تا 965 متری برابر 03/1:1 است. پهن برگان علفی با 105 گونه (72 درصد) شکل رویشی غالب و تروفیت ها با 62 گونه (43 درصد) فراوان ترین شکل زیستی هستند. 69 گونه (47 درصد) به ناحیه ایرانی - تورانی تعلق دارد. 14 گونه انحصاری ایران، 8 گونه با خطر کم و 2 گونه آسیب پذیر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015767 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.