بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده جنگلی میرآباد

پیام:
چکیده:
تنوع زیستی گیاهی در زاگرس شمالی از جنبه های مختلف اهمیت دارد و راهکارهای مناسبی برای تعیین قابلیت های عناصر گیاهی و وضعیت حفاظتی گونه ها ارائه می دهد و عامل موثری در سنجش و ارزیابی منطقه برای بررسی توان اکولوژیکی به شمار می رود. منطقه حفاظت شده میرآباد در محور پیرانشهر - سردشت بین عرض های 23 °36 و´31 °36 شمالی و طول های 15 °45 و 25 °45 شرقی به مساحت 11435 هکتار در محدوده ارتفاعی 1177 تا 2068 متری از سطح دریا واقع شده است. میانگین بارندگی و دمای سالانه منطقه باتوجه به داده های بیست ساله به ترتیب 696 میلی متر و 3/12 درجه سانتی گراد است. به روش توزیع تصادفی قطعه نمونه های چنداندازه ای ویتاکر در تیپ های مختلف گیاهی در سال 1396، تعداد 447 گونه گیاهی از 81 تیره و 301 جنس شناسایی شدند. بزرگ ترین تیره ها ازنظر غنای گونه ای و جنس به ترتیب عبارتند از: تیره های Asteraceae (57 گونه)، Poaceae (48 گونه)، Fabaceae (37 گونه) و Lamiaceae (24 گونه)، تیره های Asteraceae با 35 جنس، Poaceae با 32 جنس، Apiaceae با 21 جنس و Brassicaceae با 19 جنس. همی کریپتوفیت ها با 3/35 درصد، تروفیت ها با 2/28 درصد، ژئوفیت ها با 4/14 درصد و فانروفیت ها با 13 درصد شکل های زیستی منطقه هستند. ازنظر پراکنش جغرافیایی، 210 گونه (47 درصد) به عناصر ایرانی-تورانی تعلق دارند. بر اساس معیارهای IUCN در منطقه تعداد 33 گونه در فهرست گیاهان با تهدید کمتر، تعداد 23 گونه در فهرست کمبود اطلاعات، تعداد 7 گونه در فهرست گیاهان آسیب پذیر و 1 گونه در معرض انقراض قرار دارند. همچنین، 14 گونه نادر و 167 گونه دارویی اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015768 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.