آثار تربیتی محبت الهی با تکیه بر آموزه های آیات و روایات

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تعالی معنوی، با عشق متقابل خدا و مخلوقات میسر می شود. از یک سو خداوند نسبت به خویش عشق دارد. و از سوی دیگر، کل هستی معشوق ذات حق هستند و همه مخلوقات، عاشقانه به سوی او درحرکت هستند. این محبت، در مسیر رسیدن انسان به قرب و کمال، گوهری گران بها در جهت سعادت و رستگاری است و وحدتی است بین عبد و معبود.
روش تحقیق
این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری
نسبت و رابطه میان خالق و مخلوق، در ابعادی چون علم موجودات به خدا، تسبیح و محبت متقابل خالق و مخلوق و رضایت متقابل خالق و مخلوق نمود می یابد. مهم ترین پیامدهای تربیتی محبت به خدا عبارت اند از: معنویت (معنادار شدن زندگی)، امنیت (ایمان به وجود پایگاهی محکم در نظام هستی)، تبعیت (پیروی)، اعانت (یاری دین الهی)، هم واحد (تمرکز انگیزه ها و گرایش ها به سمت خدا)، صیرورت (هم سو بودن همه موجودات در تحول به سمت خداگونه شدن)، شهود ملکوت (برداشته شدن حجاب بین بنده و خدا)، کفایت (بی نیاز شدن انسان)، قرب (نزدیک شدن به صفات خدا)، معیت (احساس باخدا بودن)، اجابت (جلب استجابت الهی)، منزلت (کسب مرتبت نزد خدا)، عبادت عاشقانه فارغ از ترس جهنم و طمع بهشت (ستایش خدا با انگیزه عشق) و ارتقای روابط انسانی (و اخلاق اجتماعی).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2016214 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!