ارزیابی بیلان و بهرهوری آب برنج تحت مدیریتهای آبیاری و تراکم کاشت با استفاده از مدل های ORYZA2000 وCeres-Rice

پیام:
چکیده:

هدف از این مطالعه ارزیابی مدل‌های ORYZA2000و Ceres-Rice برای تعیین اختلاف بین عملکرد بالقوه قابل حصول و عملکرد واقعی کشاورزان و بررسی دلایل آن در مدیریت‌های آبیاری و تراکم‌های مختلف کشت برنج می‌باشد. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه کوشال- لاهیجان واقع در شمال ایران در سال‌های 1393 و 1394 انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل غرقابI1= ، اشباعI2= ، آبیاری با دور 8 روز تا گلدهیI3= ، آبیاری با دور 8 روز بعد از گلدهیI4= ، آبیاری با دور 8 روز در کل دوره رشدI5= و تراکم شامل D1=15×15, D2=20×20, D3=25×25cm سانتیمتر بودند. ارزیابی عملکرد و بیوماس شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده با استفاده از ضریب همبستگی سازگاری و میانگین مربعات خطای مطلق و نرمال شده (RMSE) بود. مدل ORYZA2000 عملکرد دانه را در مقایسه با مدل Ceres-Rice با دقت بیشتری برآورد کرد (RMSE= 533 and RMSEn= 14%). مقادیر برآورده شده و پیش‌بینی شده تیمار I3D2 در مراحل واسنجی و ارزیابی همبستگی خوبی داشت. به‌طور متوسط اجزای یهره-وری آب مبتنی بر آبیاری، تبخیر و تعرق و مجموع تبخیر و تعرق و نفوذ عمقی (WPI، WPI + R، WPET، WPT و WPETQ)، به ترتیب 1.09, 0.90, 1.00, 1.59 and 0.79کیلوگرم بر متر مکعب محاسبه گردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2016253 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.