بررسی جامعه شناختی تاثیر فوتبال بر اعتماد اجتماعی؛ مطالعه موردی: نوجوانان شهر ایرانشهر

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فوتبال بر اعتماد اجتماعی نوجوانان فوتبالیست 70 تا 79 سال شهر ایرانشهر و با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه در بین نوجوانان فوتبالیست سازمان یافته)دارای قرارداد(شهر ایرانشهر به انجام گرفته است.با توجه به اینکه جامعه آماری N=175 این تحقیق به فوتبالیست های نوجوانان سازمان یافته ایرانشهر محدود بود، حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده و از روش نمونه گیری همه شماری و از نظریه جامعه شناختی سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام استفاده شده است. و متغیرهای زمینه ای مانند شغل پدر، محل سکونت، مقطع تحصیلی و متغیر مستقل اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با استفاده از نرم افزارSpss نشان داد که تاثیر فوتبال بر اعتماد اجتماعی مثبت و افزایشی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2016526 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!