مقایسه اثر 6 هفته تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدئید بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین: مداخله ای (تجربی)

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
استرس اکسیداتیو ناشی از هیپر گلیسمی می تواند منجر به تشدید هیپرگلیسمی و افزایش ریسک عوارض دیابت شود و بیماری های قلبی- عروقی یکی از مهم ترین عوارض ناشی از دیابت ملیتوس می باشد ازاین رو هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر 6 هفته تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدئید بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود.
مواد و روش کار
در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی نر بالغ، با 10 هفته سن، به 4 گروه شش تایی: گروه دیابت تمرین (DT)، گروه دیابت کنترل (DC)، گروه سالم تمرین (HT) و گروه سالم کنترل (HC) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 6 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط به صورت فزاینده بود. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین نمونه های بافت قلب برای بررسی میزان فعالیت کاتالاز و مالون دی آلدئید به ترتیب  به روش اندازه گیری آزمایشگاهی اسپکتوفتومتر و طول موج استخراج گردید. برای مقایسه بین گروهی از تحلیل واریانس یک طرفه و از آزمون تعقیبی شفه در سطح آماری (05/0 (P≤استفاده گردید.
یافته ها
پس از 6 هفته تمرین هوازی فعالیت آنزیم کاتالاز در گروه سالم تمرین نسبت به سالم کنترل و دیابت تمرین نسبت به گروه دیابت کنترل افزایش معنی داری یافت (05/0(P≤ و میزان فعالیت مالون دی آلدئید نیز در گروه سالم تمرین نسبت به سالم کنترل کاهش معنی داری داشت(05/0(P≤ اما باوجود مقداری کاهش در میزان فعالیت مالون دی آلدئید در گروه دیابت تمرین، اختلاف معنی داری بین گروه دیابت تمرین و دیابت کنترل مشاهده نشد (05/0(P≥.
بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج، این گونه به نظر می رسد که احتمالا ورزش هوازی با شدت متوسط تاثیر مطلوبی بر سیستم آنتی اکسیدانی بافت قلب موش های دیابتی دارد. اما با توجه به میزان شاخص اکسیداسیون لیپیدی، مالون دی آلدئید، به نظر می رسد تمرین با شدت متوسط تا حدودی باعث بهبود وضعیت اکسیداتیو شده است .
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
337 -346
لینک کوتاه:
magiran.com/p2017555 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.