ترس از سقوط و عوامل مرتبط با آن در سالمندان با سابقه جراحی ارتوپدی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سالمندی با عوامل متعدد تهدید کننده سلامت از جمله سقوط همراه است که پدیده "ترس از سقوط" از عوارض آن محسوب می شود، به ویژه بعد از جراحی های ارتوپدی که محدودیت انجام فعالیت های روزمره زندگی، انزوا طلبی و عدم مشارکت اجتماعی را در پی دارد. این مطالعه با هدف تعیین ترس از سقوط و عوامل مرتبط با آن در سالمندان با سابقه جراحی ارتوپدی ناشی از سقوط مراجعه کننده به درمانگاه های ارتوپدی بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.
روش بررسی
پژوهش حاضر، مطالعه ای مقطعی از نوع همبستگی- توصیفی بود که 280 نفر از سالمندان مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان های منتخب تهران در آن شرکت داشتند. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم کوتاه شده ی آزمون شناختی (AMT)، فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه مقیاس کارآمدی در سقوط (FES-I) بود که به صورت مصاحبه حضوری با سالمند تکمیل شد. داده ها به روش آمار توصیفی، استنباطی و با آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS نسخه 20 و در سطح معنی داری 05/0  P≤مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
میانگین سنی سالمندان شرکت کننده در این مطالعه 29/4 ± 50/69 بود و 65 درصد از شرکت کنندگان زن و 35 درصد مرد بودند ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده ارتباط مستقیم بین ترس از سقوط و سن بود (008/0=P ، 159/0-r=)، ضمن این که نتایج حاصل بین متغیر ترس از سقوط با پرفشاری خون، تعداد داروهای مصرفی سالمند و شکستگی لگن نیز ارتباط آماری معنی دار و مستقیم را نشان داد (05/0>P). همچنین 9/97 درصد از شرکت کنندگان سابقه ی بیش از یک بار جراحی ارتوپدی داشتند که در ارتباط مستقیم با ترس و نگرانی بالا از سقوط می باشد.
نتیجه گیری کلی
فراوانی ترس از سقوط در سالمندانی که سابقه جراحی ارتوپدی داشتند، در سطح قابل توجهی بالاتر بوده است. با توجه به پیامدهای نامطلوب ترس از سقوط در سالمندان، توصیه می گردد برای سالمندان تحت جراحی ارتوپدی که در بیمارستان بستری می شوند، حین ترخیص برنامه های آموزشی مشاوره ای گذاشته شود تا بدین طریق، زمینه ای جهت ارتقاء سطح سلامت و دستیابی به سالمندی فعال و همچنین کاهش ترس بیماران سالمند از سقوط فراهم آید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2017730 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.