تاثیر مکمل دهی سیر بر پاسخ برخی از شاخص های استرس اکسایشی خون، پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی فزاینده

پیام:
چکیده:
مقدمه
پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر مکمل دهی سیر بر پاسخ آنزیم های ALT ، AST ، CPK و LDH خون زنان غیر فعال به دنبال یک جلسه فعالیت مقاومتی فزاینده انجام شد.
مواد و روش ها
 این پژوهش از نوع تجربی است که به صورت کارآزمایی بالینی  تصادفی انجام گرفت و در آن 20 زن غیر فعال داوطلب (میانگین سنی 2/65 ± 23/15سال، شاخص توده ی بدنی 1/25 ± 22/93کیلوگرم بر مترمربع، در دو گروه 10 نفره] گروه مکمل (مصرف روزانه دو قرص سیر 500 میلی گرمی، هر 12 ساعت یک عدد، به مدت 14 روز) و گروه دارونما(مصرف لاکتوز، دو نوبت در روز، هر 12 ساعت یک عدد) [به صورت دوسویه کور شرکت نمودند. پس از دریافت رضایت نامه کتبی، آزمودنی ها در یک جلسه فعالیت مقاومتی فزاینده حاضر شدند. شاخص های آنزیمی منتخب استرس اکسایشی در چهار مرحله (پیش از مکمل دهی، قبل، بلافاصله و 24 ساعت پس از فعالیت مقاومتی) با نمونه گیری از خون وریدی اندازه گیری شد. داده های به دست آمده از پژوهش به کمک نرم افزار spss نسخه 21 و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس طرح تکراری به همراه آزمون تعقیبی بونفرنی و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 05/0، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد، مصرف مکمل سیر به دنبال یک جلسه فعالیت مقاومتی فزاینده، باعث تغییر معنی داری در شاخص های آنزیمی ALT  (0/001p=) و AST (0/001p=) شده است، در حالی که بر آنزیم های CPK (0/08p=)  و LDH (0/48p=) تاثیرمعنی داری نداشت.
نتیجه گیری
 یافته های این پژوهش  بر اساس یافته های این پژوهش، به نظر می رسد، مکمل دهی سیر می تواند در کاهش آثار استرس اکسایشی ناشی از فعالیت مقاومتی فزاینده موثر باشد و به عنوان یک مکمل غذایی در فعالیت های ورزشی، برای ورزشکاران مفید واقع شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
3657 -3667
لینک کوتاه:
magiran.com/p2017746 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.