تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

پیام:
چکیده:
در این مطالعه اثر سطوح مختلف اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) در جیره غذایی و تاثیر آن بر تغییرات میزان عناصر سنگین کادمیوم، جیوه، سرب و آرسنیک در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در یک دوره پرورش 90 روزه مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق بر اساس طرح کاملا تصادفی شامل 5 تیمار 1(شاهد)، 2، 3، 4 و 5 که بترتیب حاوی صفر، 75، 150، 300 و 600 میلی گرم در کیلوگرم EDTA بودند و تحقیق در 6 تکرار انجام گردید. میانگین وزن کل، طول کل و ارتفاع بدن در بچه ماهیان معرفی شده بترتیب 06/0±1/2 گرم، 05/0±96/1 سانتی متر و 01/0±51/0 سانتی متر بود. میانگین غلظت آرسنیک در گوشت ماهی کپور معمولی در تیمارهای مختلف در محدوده 66/84-56 میکروگرم بر کیلوگرم به ثبت رسید. حداکثر غلظت آرسنیک در تیمار 2 و کمترین مقدار این عنصر در تیمار 5 بدست آمد و تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/ 0>P). حداکثر و حداقل غلظت جیوه در گوشت ماهی کپور معمولی بترتیب در تیمار 3 (4/2±33/129 میکروگرم بر کیلوگرم) و 4 (02/2±33/112 میکروگرم بر کیلوگرم) بدست آمدکه از نظر این عنصر سنگین تفاوت معنی داری بین تیمارهای 4، 5 و شاهد با تیمارهای 2 و 3 مشاهده شد (05/ 0>P). محدوده تغییرات غلظت سرب در گوشت ماهیان 256-192 میکروگرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد. تیمار 4 با سایر تیمارها تفاوت معنی داری نشان داد (05/ 0>P). حداقل و حداکثر میزان غلظت کادمیوم در گوشت ماهی کپور معمولی بترتیب در تیمارهای 2 (72/4±00/106 میکروگرم بر کیلوگرم) و 4 (61/4±0/113 میکروگرم بر کیلوگرم) بدست آمد که تیمار 4 با تیمارهای 1، 2 و 5 تفاوت معنی داری را نشان داد (05/ 0>P).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2017958 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.