اثربخشی آموزش شناختی -رفتاری و امید درمانی بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری و امید درمانی بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز درمانی تالاسمی بوشهر در سال 1396 بود.
روش بررسی
این پژوهش به روش تجربی انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری بود و 21 بیمار مبتلا به تالاسمی استان بوشهر به روش تصادفی به 2 گروه آزمایشی آموزش شناختی-رفتار و آموزش امید درمانی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. جهت بررسی پژوهش حاضر از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، امید به زندگی اشنایدر و تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده گردید. همه بیماران پیش از مداخله و پس از آن، پرسش نامه های مذکور را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 استفاده شد.
نتایج
در گروه آزمایش اکثریت بیماران زن، مجرد، و دارای مدرک لیسانس بودند. به طور مشابه، اکثریت در گروه کنترل به زنان و متاهلین تعلق داشت اما بیماران دارای مدرک لیسانس در اقلیت بودند. نتایج نشان داد آموزش شناختی - رفتاری و امیددرمانی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری اثربخش بوده است (05/0p-value<). آموزش شناختی - رفتاری بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری تاثیر گذار بود و به ترتیب موجب افزایش (37%)، (14%) و (20%) آن ها شد. امیددرمانی نیز بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری تاثیر گذار بود و به ترتیب موجب افزایش (98%)، (29%) و (11%) آن ها شد. هم چنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد آموزش امید درمانی نسبت به آموزش شناختی- رفتاری از اثربخشی بالاتری در افزایش کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری برخوردار بوده است.
نتیجه گیری
 نتایج پژوهش بیانگر اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری و امیددرمانی بر افزایش کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری بیماران مبتلا به تالاسمی بود، بنابراین توجه به مداخلات روان شناختی فوق، علاوه بر درمان های جسمی بیماران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1482 -1495
لینک کوتاه:
magiran.com/p2018607 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.