بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و امیدواری در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
سرطان پستان امیدواری به زندگی در بیماران را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می‏ دهد. از آنجا که حمایت اجتماعی می ‏تواند تا حد زیادی سبب بهبود عوارض در بیماری‏ های مزمن گردد، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی و امیدواری در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
روش بررسی
در این پژوهش مقطعی 100 زن مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی ‏درمانی در بیمارستان‏ های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی‏ شاپور اهواز مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‏ ها با استفاده از نمونه‏ گیری در دسترس و با توجه به معیارهای ورود انتخاب شدند. پس از جمع ‏آوری داده ‏ها با استفاده از پرسش‏نامه‏ های امیدواری اسنایدر و حمایت اجتماعی شربورن و استوارت، تحلیل داده‏ ها با نرم‏ افزارSPSS  صورت گرفت.
یافته‏ ها
بر اساس یافته‏ ها 80% زنان مورد مطالعه حمایت اجتماعی خود را در سطح بالا (53% آنان امیدواری به زندگی خود را در حد متوسط) گزارش نمودند. همچنین یافته‏ ها نشان داد که نمونه‏ ها بیشترین حمایت را در بعد حمایت هیجانی (40/31±83/30) و کم‏ترین حمایت را در بعد تعامل اجتماعی (60/3±79/11) دریافت نموده ‏اند. یافته‏ ها وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین امیدواری و حمایت اجتماعی (278/0r=، 004/0P=) را نشان دادند.
نتیجه ‏گیری
 تقویت و توسعه حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان می‏ تواند راه ‏کار مناسبی برای ایجاد امیدواری به زندگی و در نتیجه تحمل و سازش بهتر با مشکلات ناشی از بیماری و درمان‏ های آن باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2018842 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!