شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی اپراتور کابین حفار در یکی از دکل های حفاری خشکی با استفاده از تکنیک SHERPA

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
امروزه در بسیاری از محیط های شغلی، بروز یک خطای انسانی می تواند به حادثه ای فاجعه بار منتهی شود که خطاهای انسانی عامل اصلی حوادث محسوب می شوند.
روش بررسی
تحقیق کنونی با هدف شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی اپراتور کابین حفار صورت گرفت. وظایف اصلی و زیر وظایف اپراتور کابین حفار بر اساس روش آنالیز سلسله مراتبی وظیفه (HTA) تعیین شد که شامل 4 وظیفه اصلی و 29 زیر وظیفه بود. سپس اقدام به شناسایی خطاهای انسانی متناظر با زیر وظایف اپراتور، بر اساس روش SHERPA گردید. تعداد 76 خطای انسانی شناسایی و ارزیابی شد. 38 خطای انسانی مربوط به زیر وظایف بازرسی، 20 مورد بخش عملیات، 12 مورد در بخش گزارش دهی و 6 خطای انسانی نیز در بخش مربوط به تعویض شیفت بود.
یافته ها
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، 12 خطای انسانی در سطح غیرقابل قبول، 26 خطا در سطح نامطلوب، 34 مورد در سطح قابل قبول با تجدید نظر و 2 مورد در سطح قابل قبول بدون تجدید نظر ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که انجام فعالیت هایی مانند مکالمه با موبایل در زمان کنترل رشته درون چاهی، مهم ترین خطای انسانی برای اپراتور است که احتمال وقوع بالای این خطا، منجر به این عدد اولویت ریسک شده است.
نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان داد که تکنیک SHERPA ، می تواند به عنوان روشی موثر و سودمند جهت مطالعه خطاهای انسانی در اتاق های کنترل صنایع نفتی مانند کابین حفار بکار برده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
156 تا 168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2018888 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!