فقر کودک؛ علل و پیامدها

پیام:
چکیده:
مقدمه
اشکال مختلف فقر و محرومیت های چندگانه اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی آسیب های روحی جبران ناپذیری بر کودکان هر جامعه باقی می گذارد که هزینه این آسیب ها بر جامعه ای که دارای چنین وضعیتی باشد، تحمیل خواهد شد. در حالی که پیشرفت قابل توجهی در کاهش فقر در سطح جهانی صورت گرفته است، بسیاری از کودکان در وضعیت مناسبی نیستند.
روش
این مقاله حاصل مرور متون، جستجوی اینترنتی و مطالعه اسنادی در مورد فقر کودک، علل SID, Masgiran, Iran Doc, Pubmed, و پیامدهای آن است. با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و با جستجوی کلید واژه- Noormags, Civilica, ScienceDirect, elearnica and ProQuest های فقر، فقر کودک، عوامل فقر و پیامدهای فقر حد وسیعی از مجلات و مقالات منتشر شده به دست آمد. استفاده از منابعی که در فاصله زمانی سالهای 1990 تا 2019 انتشار یافتهاند، مورد توجه بود. در نهایت حدود 20 مقاله به زبان فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
عوامل مختلفی در شکل گیری فقر کودکان نقش دارد از جمله: رشد اقتصادی پایین و نابرابری در توزیع درآمد، بهداشت و درمان، جنسیت، عوامل جمعیتی، تحصیلات والدین، فرسایش خانوار، مهاجرت و از پیامدهای فقر کودکان میزان بالایی ضعف سلامت و بیماری های مزمن، استرس و فشار، افزایش اختلالات رفتاری، انزوا و محرومیت و از این قبیل است که رشد جسمانی و روانی – اجتماعی کودکان را تحت تاثیر قرار میدهد.
بحث
فقر کودک پدیدهای است که هنوز در سراسر جهان وجود دارد؛ بنابراین مطالعه در این حوزه تصویر روشنتری در مقابل سیاستگذاران قرار میدهد؛ تا با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب، برای رفع رنج و محرومیت کودکان گام بردارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
139 تا 152
لینک کوتاه:
magiran.com/p2018921 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!