فراوانی پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان 6-3 ساله شهرستان مریوان در سال 1395

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی، شیوع بالایی دارد. با توجه به اهمیت ارائه راهکارهای مطلوب جهت افزایش سطح بهداشت دهان و دندان و ارتقای سلامت کودکان، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی و برخی از عوامل مرتبط با آن انجام شد.
مواد و روش ها
این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود و جامعه آماری آن را کودکان 3 الی 6 ساله مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی شهرستان مریوان در سال 1395 تشکیل می دادند که از بین آنها 422 کودک به صورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. در این مطالعه، پوسیدگی زودرس دندانی توسط دو نفر از متخصصان رشته دندانپزشکی سنجش و ثبت شد. همچنین برای متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای از یک چک لیست محقق ساخته استفاده شد. داده ها پس از گردآوری وارد نرم افزارSPSS  نسخه 16 شده و با بکارگیری آمارهای توصیفی و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید. 
یافته ها
306 نفر (75/2درصد) از کودکان پوسیدگی زودرس دندانی داشتند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که پوسیدگی زودرس دندانی با متغیرهای سن بالاتر، تحصیلات پدر (دیپلم و دانشگاهی نسبت به زیر دیپلم) و تحصیلات مادر (دانشگاهی نسبت به زیر دیپلم) ارتباط معنی دار داشت (p<0.05). 
نتیجه گیری
فراوانی پوسیدگی زودرس دندانی در کودکان دارای پدر و مادر با سطح تحصیلات زیر دیپلم و کودکان با سنین بالاتر، بیشتر است. بنابراین ضروری است که در طراحی برنامه های آموزشی جهت حفظ و ارتقای سلامت دندان های شیری، به این کودکان توجه بیشتری مبذول گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2018927 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.