بررسی تاثیر عصاره های سیر و آویشن شیرازی بر روی بیماری کپک سبز (Penicillium digitatum) و بعضی از مکانیسم های دفاعی در پرتقال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
استفاده از سموم شیمیایی در طی دهه ها باعث ایجاد آلودگی محیط زیست و همچنین ایجاد باقیمانده بر روی محصولات غذایی شده است. در این پژوهش از عصاره های آبی و متانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) و سیر (Allium sativum L.)جهت کنترل بیماری کپک سبز پرتقال با عامل .Penicillium digitatum Sacc، در آزمایشگاه و در انبار 15 درجه سلسیوس استفاده شد. نتایح آزمون دیسک گذاری در محیط کشت نشان داد که، عصاره آبی و الکلی سیر (غلظت 60 میلی گرم در میلی لیتر)با 26 و 32 میلی متر قطر ممانعت از قارچ بیمارگر، دارای بیشترین اثر کنترل کنندگی و عصاره آبی و الکلی آویشن شیرازی (غلظت 15 میلی گرم در میلی لیتر) با 10 و 14 میلی متر قطر ممانعت از قارچ بیمارگر، دارای کمترین اثر کنترل کنندگی بود. در آزمون اختلاط با محیط کشت، عصاره های آبی و الکلی سیر در غلظت 600 میلی گرم در لیتر به ترتیب با 25/65 و 26/75 درصد ممانعت از قارچ بیمارگر بهترین کنترل کنندگی بیمارگر را نشان دادند. در آزمون انبار 15 درجه سلسیوس، سطح لکه ایجاد شده در تیمار عصاره های آبی و الکلی سیر و آویشن شیرازی با غلظت شش در هزار، cm2 30/5 (آبی) و cm226/3 (الکلی) برای سیر، cm2 44/7 (آبی) و  cm215/4 (الکلی) برای آویشن شیرازی، کمترین میزان خود را در مقایسه با سایر تیمارها وهمچنین تیمار شاهد (با میزان cm247/30) داشتند. نتایج بررسی فعالیت آنزیم‎ های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز نشان داد که بیشترین فعالیت هر دو آنزیم نه روز بعد از نمونه برداری و در تیمار شش در هزار عصاره سیر مشاهده شد. میزان نسخه برداری سه ژن کدکننده آنزیم های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز روندی مانند میزان فعالیت سه آنزیم در طول 12 روز نمونه برداری داشت و در روز نهم، بیشترین میزان نسخه برداری این سه آنزیم به ترتیب با مقدار عددی 23/15، 80/11 و 36/12 برابر شاهد سالم بودند. بر اساس نتایج آزمون های آزمایشگاهی و انباری، عصاره هر دو گیاه سیر و آویشن شیرازی به عنوان ترکیبات طبیعی با پتانسیل کنترل کنندگی معرفی می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2018985 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!