بررسی تاثیرهپاتیت ویروسی B و هپاتیت ویروسی C روی پارامترهای اسپرم در مردان نابارور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

هپاتیت های ویروسی یکی از مشکلات مهم بهداشتی هستند که تاثیر به سزایی روی مقوله سلامت دارند. به نظر می رسد که هپاتیت ویروسی B و هپاتیت ویروسی C تاثیر منفی روی کیفیت اسپرم و درصد ناباروری در مردان داشته باشد.

هدف

هدف ما از این مطالعه ارزیابی تاثیر هپاتت ویروسی B و هپاتیت ویروسی C روی کیفیت اسپرم در مردان نابارور ایرانی مراجعه کننده به موسسه زیست پزشکی طب تولیدمثل رویان از سال 1382 لغایت 1393 می باشد.

موارد و روش ها

این مطالعه مورد- شاهد گذشته نگر شامل 112 مرد نابارور هپاتیت B مثبت و 47 مرد نابارور هپاتیت C مثبت به عنوان گروه مورد و 112 مرد نابارور هپاتیت B و هپاتیت C منفی به عنوان گروه شاهد می باشد. ارزیابی آنالیز نمونه های منی و پارامتر های ویروسی در آزمایشگاه مرکزی موسسه رویان با روش و وسایل یکسان انجام شد.

نتایج

در این مطالعه تعداد اسپرم در مردان نابارور هپاتیت ویروسی B و هپاتیت ویروسی C مثبت به طور قابل توجهی کمتر از گروه شاهد بود، mean of total sperm count] ،001/0 p<،25/151±27/166 ،18/141±22/118 ،59/118±95/100[، حرکت اسپرم در مردان نابارور هپاتیت B و هپاتیت C مثبت به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه شاهد کاهش داشت. respectively mean of sperm motility] ،007/0p< ،37/23±87/40 ،72/28±09/31، 88/25±97/30[، درصد اسپرم با مورفولوژی نرمال در گروه کنترل به طور قابل توجهی در مقایسه با بیماران هپاتیت B و هپاتیت C مثبت بیشتر mean of normal sperm morphology] ،015/0 p<،15/3±51/4 ،83/3±70/3 ،27/3±23/3[، بود. گرچه کاهش قابل توجهی در زمان گدازش در گروه مورد وجود داشت اما ویسکوزیته، حجم منی و PH نمونه های منی در هر دو گروه مورد و شاهد یکسان بود.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه ما نشان می دهد که هپاتیت ویروسی B و هپاتیت ویروسی C به کیفیت ضعیف اسپرم ارتباط دارد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
551 تا 556
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019448 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!