ارزیابی تاثیر میزان جذب آب بر خواص دی الکتریک و استحکام کششی کامپوزیت پلیمری

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، آزمون جذب آب بر روی کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه تک جهت (GFRP) به منظور به کارگیری در عایق های کامپوزیتی ولتاژ بالا انجام شد. نمونه های کامپوزیتی در دمای اتاق در آب مقطر، به صورت غوطه وری قرار گرفتند و مقاومت شان به جذب رطوبت برحسب نرخ جذب رطوبت، میزان جذب رطوبت و ضریب نفوذ ظاهری تعیین شد. همچنین اثر هندسه نمونه (اثر لبه) بر روی جذب رطوبت کامپوزیت موردبررسی قرار گرفت. بر طبق نتایج می توان پی برد که تغییرات در میزان رطوبت اثر ویژه ای بر روی خواص مکانیکی و الکتریکی مواد کامپوزیتی خواهد داشت. آزمون کشش به منظور تعیین خواص مکانیکی، اندازه گیری ولتاژ شکست و جریان نشتی به منظور بررسی خواص الکتریکی و تصویربرداری به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری برای مشاهده مورفولوژی نمونه های GFRP صورت گرفت. با افزایش زمان غوطه وری استحکام کششی و مدول یانگ نمونه ها کاهش یافت. بعلاوه، آب جذب شده به وسیله نمونه های کامپوزیتی منجر به افت ولتاژ شکست و افزایش جریان نشتی کامپوزیت شد که می تواند نشان دهنده ی تخریب آن ها باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
300 -309
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019634 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!