بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سطح D3 خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه
پوکی استخوان یک مشکل بزرگ بهداشتی و شایع ترین بیماری متابولیک است. این بیماری یک بیماری منتشر استخوانی است که با افزایش خطر شکستگی مشخص می شود.. پرستاران به عنوان کادر شاغل در بیمارستان، نقش مهمی را در شناسایی افراد در معرض خطر، انجام مشاوره و آموزش در خصوص پیشگیری از بیماری و شکل دهی رفتارهای مناسب در طول توان بخشی و درمان پوکی استخوان ایفا کنند. این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و ارتباط آن با سطح D3 در خون پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395 انجام شده است.
روش کار
 پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی از نوع مقطعی است که نمونه پژوهش آن شامل 51 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (بیمارستان امام خمینی و بیمارستان آیت الله کاشانی) بودند. نمونه گیری به صورت غیر تصادفی سهمیه ای بود. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای دو بخشی شامل اطلاعات جمعیت شناختی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و همچنین گرفتن نمونه خون جهت اندازه گیری سطح D3 در خون بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در افراد 35-20 سال بیشتر است. پوکی استخوان با سایر ویژگی های جمعیت شناختی ارتباط آماری معناداری نداشت. بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سطح D3 در خون نیز ارتباط معنادار مشاهده نشد.
نتیجه گیری
رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در سطح متوسط بود. بین دو متغیر ارتباط مستقیم وجود نداشت که نمایانگر ضرورت توسعه رفتارهای پیشگیرانه در پرستاران می باشد.

لطفا به مقاله به شکل زیر استناد کنید
نوحی ع، اسفندیاری ف، عزیززاده فروزی م، دهش ت. بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سطح D3 در خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، تابستان 1398؛6 (1):31-122
زبان:
فارسی
صفحات:
122 -131
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019721 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!