مقایسه نمایه های تن سنجی و عوامل خطر قلبی-عروقی با مقادیر استاندارد در اعضای هیئت علمی فعال و غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه
نمایه های تن سنجی و عوامل متابولیک تهدیدکننده قلبی-عروقی ناشی از عدم فعالیت بدنی کافی، از عوامل اثرگذار بر تندرستی معرفی شده اند. پژوهش حاضر باهدف مقایسه نمایه های تن سنجی و عوامل خطر قلبی- عروقی با مقادیر استاندارد در اعضاء هیئت علمی انجام شد.
روش کار
 در این مطالعه، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر (30 زن و 128 مرد) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمایه های تن سنجی قد، وزن، دور کمر، دور باسن، توده عضلانی و درصد چربی و عوامل خطر قلبی-عروقی شامل تری گلیسیرید، کلسترول تام، لیپوپروتئین پر چگال، لیپوپروتئین کم چگالی و قند خون اندازه گیری و با مقادیر استاندارد مقایسه شدند. همچنین میزان فعالیت آزمودنی ها از طریق پرسشنامه فعالیت بدنی بک برآورد شد. از آزمون های t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد که در نمایه های تن سنجی به جز درصد چربی بدن که در سطح بالایی قرار داشت (0/05> p)، سایر شاخص ها در وضعیت نرمال بودند. در عوامل خطرساز بیماری های قلبی-عروقی، مردان در شاخص های کلسترول و تری گلیسیرید در سطح نرمال و شاخص های لیپوپروتئین پر چگال و قند خون در آستانه خطر قرار داشتند (0/05> p). همچنین در زنان، بین سطح فعالیت بدنی و شاخص های دور کمر، دور باسن، WHR، WSR و BMI رابطه معنا دار وجود داشت (0/05>p).
نتیجه گیری
  به نظر می رسد، برخی از نمایه های تن سنجی و عوامل خطرساز قلبی-عروقی اعضاء هیئت علمی در سطح بالایی قرار دارد؛ بنابراین باید روش های مداخله ای در سبک زندگی، ارزیابی های منظم و برنامه پیشگیری جهت تعدیل این عوامل با جدیت بیشتری پیگیری شود.

لطفا به مقاله به شکل زیر استناد کنید
عرب مومنی ا. مقایسه نمایه های تن سنجی و عوامل خطر قلبی-عروقی با مقادیر استاندارد در اعضای هیئت علمی فعال و غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، تابستان 1398؛ 6 (1): 44-132
زبان:
فارسی
صفحات:
132 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019722 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!