بررسی رابطه اشتغال زنان بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در زوجین شهرستان لار؛ 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
خانواده مهم ترین نهاد اجتماع است که برای بقای جامعه ضرورت دارد. رضایتمندی زناشویی ازجمله عواملی است که در ثبات نظام خانواده نقش موثری ایفا می نماید. امروزه حضور زنان در جامعه پررنگ تر شده است. با اشتغال زنان، زندگی مشترک دچار تعارض خواهد شد.  مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان رضایتمندی اشتغال زنان و زوجین آن ها انجام شده است.
روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود. افراد ابتدا به روش نمونه گیری خوشه ای و سپس به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. مجموعا 202 زوج وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی اینریچ جمع آوری شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS  نسخه 16 و آزمون های آماری تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
یافته ها
نتایج نشان داد که زنان خانه دار کمترین رضایت را در بعد مسائل شخصیتی دارند. همچنین زنان خانه دار نیز ازنظر ابعاد رضایت جنسی، مسائل فرزند پروری و رضایت کلی، رضایت بیشتری داشتند. در خصوص بعد مساوات زن و مرد، زنان خانه دار و شاغل در مراکز غیر دولتی به ترتیب کمترین و بیشترین رضایت را نشان دادند. در کل همسران زنان خانه دار رضایت بیشتری از زندگی زناشویی داشتند.
نتیجه گیری
طبق یافته های این پژوهش، اگرچه به نظر می رسد اشتغال سبب استقلال و ابراز وجود زنان در جامعه می شود؛ اما در احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی تاثیرگذار نبوده است.


لطفا به مقاله به شکل زیر استناد کنید
دانایی ا، محسن م، ساجده ع. بررسی ارتباط رضایت از شغل با شادکامی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، تابستان 1398؛ 6 (1):56-145
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019723 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!