روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالم دانش آموزان متوسطه اول بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده

پیام:
چکیده:
مقدمه
سبک زندگی در انجام رفتارهای سالم توسط دانش آموزان به عنوان بخش مهمی از یک جامعه نقش مهمی دارد. وسایل اندازه گیری که برای تعیین میزان دستیابی به اهداف پژوهشی در هر مطالعه ای مورداستفاده قرا می گیرند، نیاز به ارزشیابی دارند. این مطالعه باهدف تعیین روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالم در دانش آموزان مقطع متوسطه اول بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده صورت گرفته است...
روش کار
در مطالعه روان سنجی حاضر پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و استفاده از پژوهش های انجام شده در شهر رفسنجان، پرسشنامه اولیه طراحی شد. جهت تعیین روایی ابزار به روش روایی صوری و محتوا با استفاده ازنظرات 10 نفر از دانش آموزان متوسطه اول و 10 نفر از متخصصان آموزش بهداشت و اپیدمیولوژی کمک گرفته شد و تعیین پایایی ابزار با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت.
نتایج
  در روایی کمی، ضریب تاثیر همه گویه ها تا بیشتر از 5/1 بود. نسبت روایی بین 0/62 و 1 بود و شاخص روایی محتوا هر بخش از 79/0 بیشتر بود که کلیه مقیاس تا قابل قبول بودند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شد که به ترتیب برای سازه های آگاهی، (0/74)، نگرش (0/70)، هنجارهای ذهنی (0/73)، کنترل رفتاری درک شده (0/85)، قصد رفتاری (0/85) و رفتار (0/70) برآورد گردید.
نتیجه گیری
 یافته تا نشان داد که پرسشنامه سبک زندگی دانش آموزان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده دارای روایی و پایایی مفید و قابل قبول است و می تواند مورداستفاده پژوهشگران ایرانی قرار گیرد.


لطفا به مقاله به شکل زیر استناد کنید
احمدی ی، عبدالکریمی ع، احمدرضا ص، اسدپور م. روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالم دانش آموزان متوسطه اول بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، تابستان 1398؛ 6 (1): 67-157
زبان:
فارسی
صفحات:
157 تا 167
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019724 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!