مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران از دیدگاه دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

پیام:
چکیده:
هدف
هدف پژوهش، شناسایی دیدگاه دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان نسبت به مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران و نقش آن در جذب مخاطب است.
روش
 روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بوده و ابزار مورد مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که مهارت های ارتباط غیر کلامی را در پنج بعد و در قالب 39 گویه و میزان رضایت از عملکرد کتابداران را در قالب یک سوال مورد بررسی قرار می داد. جامعه آماری پژوهش، شامل 3500 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی بوده که در نیمسال دوم 1396 - 1395 مشغول به تحصیل بودند. از جامعه پژوهش نمونه گیری شده و بر اساس جدول مورگان 346 نفر مورد مطالعه قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها
 از دیدگاه دانشجویان نمره مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران به طور کلی471/. ±4/58 بود. بیشترین میانگین مربوط به حالت چهره 307 /. ± 4/70 و حالات و اشاره ها 468 /. ± 4/64  نشان داده شد. همچنین میانگین نمره رضایت دانشجو از کتابدار 474 /. ± 4/68 بود.
اصالت/ارزش
 در زمینه مهارت های ارتباط غیرکلامی به صورت عمومی پژوهش های زیادی انجام گرفته اما در ارتباط با مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران با توجه به اهمیت آن در کتابخانه به عنوان محیطی ساکت، پژوهش های کمی موجود است. از سوی دیگر، در محیط های دانشجویی و آموزشی که کتابداران با قشر جوان در ارتباط هستند، مهارت های ارتباط غیرکلامی می تواند از بسیاری برخوردهای غیرمفید جلوگیری به عمل آورد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020234 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!