بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری؛ مطالعه موردی: گردشگران استان قزوین

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری در گردشگران استان قزوین پرداخته شد. روش تحقیق در این مقاله کاربردی و از نوع توصیفی_پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق گردشگران مراجعه کننده به قزوین بودهاند که تعداد آنها نامحدود بوده و با استفاده از فرمول کوکران در جامعه نامحدود، 384تعداد  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که با توجه تکنیک معادلات ساختاری)بین 0 و 50 برابر تعداد گویه ها(نیز مورد قبول است. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوا و سازه مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و پایایی نیز مورد تایید قرار گرفت. داده های بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای سنجش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS و برای سنجش آمار استنباطی (تکنیک معادلات ساختاری) از نرم افزارSmart PLSاستفاده شد. نتایج حاصل تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر(0,604) بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری تاثیرگذار است. همچنین هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر (0,579)بر وفاداری برند، با ضریب مسیر (0,537) بر کیفیت برند، با ضریب مسیر (0,437) بر آگاهی برند، با ضریب مسیر (0,397)بر تصویر برند و با ضریب مسیر (0,350) بر ارزش برند تاثیرگذار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020461 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!