اثر مدیریت های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی های شیمیایی و زیستی خاک

پیام:
چکیده:

روش های مدیریتی بقایای گیاهی با تاثیر بر ویژگی های خاک، می تواند نقش موثری در بهبود باروری و کیفیت خاک و همچنین افزایش عملکرد محصول داشته باشند. به منظور بررسی تاثیر مدیریت های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی های شیمیایی و زیستی خاک، دو طرح آزمایشی مجزا در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که مدیریت های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند موجب تغییرات معنی داری بر ویژگی های شیمیایی (غیر از اسیدیته) و زیستی مورد مطالعه شدند. تمام روش های مدیریتی نظیر سوزاندن بقایا، مخلوط کردن بقایا، مخلوط کردن بقایا همراه با کود شیمیایی به جز رهاسازی بقایا در سطح خاک موجب افزایش مقدار کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل دسترس و پتاسیم قابل دسترس خاک نسبت به تیمار شاهد شدند. به طور کلی در هر دو بقایای گیاهی بیشترین مقدار کربن آلی، نیتروژن کل و پتاسیم قابل دسترس مربوط به تیمار بقایای گیاهی به همراه کود اوره و شخم بود. در مورد تنفس میکروبی پایه و کربن زیست توده میکروبی خاک موثرترین روش های مدیریتی تیمار بقایای گیاهی به همراه شخم بود. همچنین در این پژوهش اگرچه تیمارهای سوزاندن بقایای گیاهی موجب بهبود وضعیت عناصر غذایی، تنفس میکروبی پایه و کربن زیست توده میکروبی نسبت به تیمار شاهد شدند ولی کارایی کمتری نسبت به تیمارهای شخم و افزودن کود به بقایا داشتند. براساس نتایج می توان گفت مناسب ترین روش از نظر ارتقای شاخص های کیفی خاک در هر دو بقایای گندم و چغندرقند مخلوط کردن بقایا به وسیله شخم با خاک به همراه کود اوره و همچنین مخلوط کردن بقایا به وسیله شخم با خاک بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
359 -372
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020475 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!