بررسی تاثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.)

پیام:
چکیده:

این مطالعه با هدف تعیین مناسب ترین سن نشاء و تراکم از نظر عملکرد و اجزای عملکرد عروسک پشت پرده در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 95-1394 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. فاکتورهای آزمایش شامل سه سن نشاء (5، 8 و 11 هفته) و چهار تراکم بوته (5، 7/6، 10 و 20 بوته در متر مربع) بود. نتایج نشان داد بیشترین وزن میوه (92 گرم) در بوته مربوط به تیمار سن نشاء 11 هفته با تراکم 5 بوته بود. بیشترین عملکرد بیولوژیک در تیمارهای سن نشاء 11 و 8 هفته در تراکم 20 بوته به میزان 16 تن در هکتار به دست آمد. بیشترین عملکرد میوه (1/7 تن) در تیمار سن نشاء 11 هفته با تراکم 10 بوته در متر مربع بالاترین مقدار بود. همچنین بیشترین تعداد میوه با میانگین 109 عدد در سن نشاء 11 هفته با تراکم 5 بوته در متر مربع حاصل شد. ارتفاع بوته در تراکم 20 بوته (61 سانتی متر) بیشتر از تراکم های دیگر بود و همچنین ارتفاع در سن نشاء 11 و 8 هفته (به ترتیب 52 و 54 سانتی متر) بیشتر از سن 5 هفته بود. شاخص برداشت در تراکم های 5، 7/6 و 10 بوته در سن 11 و 8 هفته بیشترین و در تراکم 20 بوته کمترین مقدار را داشت. به طور کلی نشاهای با سن 5 هفته از نظر بیشتر صفات وضعیت مناسبی نداشتند و همچنین تراکم 20 بوته در متر مربع نیز در تمامی صفات به جز عملکرد بیولوژیک و ارتفاع بوته مناسب نبودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
373 -387
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020476 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!