اثر محلول‏ پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تاخیری

پیام:
چکیده:
به‏ منظور بررسی اثر محلول ‏پاشی پتاسیم و روی بر شاخص ‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تاخیری، آزمایشی به ‏صورت کرت‏ های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‏ های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان رامهرمز اجرا گردید. عامل‏ های آزمایشی شامل تاریخ کاشت در دو سطح مناسب (30 آبان) و تاخیری (15 دی) به‏عنوان عامل اصلی، محلول ‏پاشی در چهار سطح با آب (شاهد)، پتاسیم، روی و پتاسیم + روی به‏ عنوان عامل فرعی و دو رقم گندم نان پیشتاز و چمران 2 به‏عنوان عامل فرعی فرعی بودند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت تاخیری به ‏دلیل تنش گرمای انتهایی شاخص سطح برگ (LAI) (25/95درصد)، دوام سطح برگ (LAD) (48/44درصد)، سرعت رشد محصول (CGR) (21/76درصد)، سرعت رشد نسبی (RGR) (13/72 درصد)، سرعت جذب خالص (NAR) (22/43درصد)، حداکثر عملکرد کوانتومی فتوسیستم II در شرایط سازگار شده با تاریکی (Fv/Fm) (3/25 درصد)، عملکرد کوانتومی موثر فتوسیستم  II(ΦPSII) (4/37 درصد)، حداکثر عملکرد کوانتومی فتوسیستم  IIدر شرایط سازگار شده با روشنایی (Fv'/Fm') (3/24 درصد) و عملکرد دانه (27/02درصد) ارقام گندم نان را به ‏طور معنی‏ داری کاهش داد، اما موجب افزایش معنی ‏دار خاموشی غیرفتوشیمیایی (NPQ) (22/73درصد) گردید. محلول‏ پاشی پتاسیم و روی غیر از NPQ صفات LAI (17/50درصد)، LAD (17/62درصد)، CGR (33/49درصد)، RGR (12/00درصد)، NAR (37/62درصد)، Fv/Fm (3/12درصد)، ΦPSII (7/37درصد)،Fv'/Fm' (6/65 درصد) و عملکرد دانه (17/30درصد) ارقام گندم نان را تحت تاریخ کاشت تاخیری به طور معنی‏ داری بهبود بخشید. به‏ طور کلی، استفاده از محلول‏پاشی روی و روی + پتاسیم در رقم چمران 2 به ‏عنوان بهترین ترکیبات تیماری در بهبود صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در هر دو تاریخ کاشت مناسب و تاخیری توصیه می‏شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
441 -455
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020481 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.