بررسی امکان جایگزینی پودر خون به جای مصرف کود سکسترین آهن در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.)

پیام:
چکیده:

کمبود آهن در گیاهان عمدتا در خاک های آهکی و قلیایی مشاهده می شود. با توجه به این که شرایط شیمیایی این خاک ها علت اصلی بروز کلروزآهن می باشد و از طرفی به دلیل گران بودن کودهای آلی حاوی آهن لذا استفاده از ترکیبات آلی طبیعی و غنی شده از آهن مانند پودر خون نیز می تواند در برطرف نمودن کلروز آهن موثر باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی توان پودر خون در تامین آهن مورد نیاز گیاه بادرنجبویه بود. آزمایش فوق با سه سطح آهن (صفر، 2/5 و 5 میلی گرم آهن در کیلوگرم خاک) از منبع سکسترین آهن و چهار سطح پودر خون (صفر، 0/75، 1/5 و 3 گرم پودر خون در کیلوگرم خاک) بر روی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.) اجرا گردید. پس از اتمام دوره رشد رویشی، وزن ماده خشک، غلظت آهن، کلروفیل a و b، کاروتنوئیدها و میزان اسانس گیاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد کود آهن و پودر خون سبب افزایش معنی داری در وزن خشک، غلظت آهن، کلروفیل، کاروتنوئیدها و عملکرد اسانس در گیاه بادرنجبویه گردید. حداکثر وزن خشک گیاه 141/4گرم در گلدان در شرایط مصرف کود آهن و پودر خون به ترتیب به میزان 2/5 میلی گرم و 1/5 گرم در کیلوگرم به دست آمد. مصرف پودر خون در سطوح اول، دوم و سوم آهن به ترتیب سبب 13/8، 6/8 و 11/7 درصد افزایش در غلظت آهن گیاه شد. کاربرد آهن و پودر خون به ترتیب به میزان 5 میلی گرم و 3 گرم در کیلوگرم سبب افزایشی معادل 241/7 درصد در میزان اسانس گیاه نسبت به شاهد گردید. همچنین مصرف همین میزان آهن و پودر خون باعث تولید حداکثری عملکرد اسانس (308/5درصد افزایش نسبت به شاهد) شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
457 -465
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020482 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!