بررسی تغییرات فصلی غلظت تستوسترون سرم در گربه های نر منطقه اهواز

پیام:
چکیده:
دمای محیط و طول روز، از جمله فاکتورهای مهمی هستند که ممکن است سیکل تولیدمثلی گونه های مختلف را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی اثر فصول مختلف (سرد= دی و گرم= تیر) و نیز حدواسط بین آن ها (فروردین و مهر) بر غلظت تستوسترون سرم، در گربه های منطقه اهواز بود. بدین منظور، 120 قلاده گربه نر بالغ و از نژاد موکوتاه اهلی مورد بررسی قرار گرفت. در هر فصل، خون گیری از 30 قلاده گربه انجام گرفته و غلظت تستوسترون در نمونه های سرمی، به روش الایزا (ELISA) اندازه گیری شد. میانگین غلظت تستوسترون در گربه های مورد مطالعه، ng/ml 49/0±42/3 به دست آمد. همچنین حداقل و حداکثر غلظت سرمی تستوسترون هم به ترتیب ng/ml01/0 و 2/17 و مربوط به ماه های تیر و دی محاسبه گردید. پایین ترین میزان میانگین غلظت تستوسترون در فصل گرم (ng/ml 23/0±62/0) و بیشترین میزان آن در فصل سرد به دست آمد (ng/ml 28/1±87/9). میانگین غلظت تستوسترون در فصول بهار و پاییز هم، به ترتیب ng/ml 5/0±26/2 و 3/0±94/0 ثبت شد. دمای محیط و طول روز، به شکل منفی با غلظت تستووسترون ارتباط داشتند. ضریب همبستگی بین غلظت تستوسترون با میانگین دمای کمینه، بیشینه و کلی هم به ترتیب برابر با 572/0R= -، 615/0R= -و 597/0R= -بود. همچنین ضریب همبستگی بین غلظت تستوسترون و طول روز (256/0R= -)، نشان دهنده وجود همبستگی قابل قبول و بالا از نوع منفی (معکوس) بود. نتیجه نهائی این که مقادیر تستوسترون سرم، تحت تاثیر فصل قرار داشته، به طوری که میانگین غلظت تستوسترون در تابستان به شکل معنی داری نسبت به سایر فصول، پایین تر بود (05/0>p).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020659 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!