بررسی اثر سیمواستاتین بر آسیب کلیوی القاء شده توسط جنتامایسین در موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مصرف جنتامایسین موجب آسیب به بخش حلزونی گوش و مسمومیت برگشت پذیر کلیه می شود. ترکیبات مختلفی از جمله سیمواستاتین برای کاهش عوارض جانبی جنتامایسین پیشنهاد شده است. در مطالعه حاضر بررسی اثر سیمواستاتین درجهت کاهش آسیب کلیوی ناشی از مصرف آنتی بیوتیک جنتامایسین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار انجام گرفت.بدین منظور موش های صحرایی به مدت 30 روز به صورت گاواژ با دوز های 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلو گرم وزنبدن سیمواستاتین، به طور روزانه تیمار شده و هم زمان جنتامایسین را با غلظت 40 میلی گرم بر کیلو گرم وزنبدن به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند. سطوح اسید اوریک، اوره، سدیم، پتاسیم، نیتروژن اوره خون (blood urea nitrogen; BUN)، کراتینین و آلبومین در سرم موش هااندازه گیری گردیده و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی مورد واکاوی آماری قرار گرفت. مقادیر 05/0>p معنی دار در نظر گرفته شد. افزایش معنی دار میزان کراتینین (01/0p<)، اوره (001/0p<)، نیتروژن اوره خون (001/0p<) و اسید اوریک (001/0p<) و کاهش معنی دار آلبومین (01/0p<) و سدیم (01/0p<) در حیوانات گروه دچار آسیب کلیوی توسط جنتامایسین در مقایسه با گروه کنترل سالم، مشاهده شد. تیمار با سیمواستاتین در غلظت 20 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در حیوانات دچار آسیب کلیوی باعث کاهش معنی دار کراتینین (01/0p<)، اوره (01/0p<)، نیتروژن اوره خون (001/0p<) و اسید اوریک (001/0p<) و افزایش معنی دار آلبومین (05/0p<) و سدیم (01/0p<) شد. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده بهبود آسیب کلیه ها در پی مصرف جنتامایسین در موش های صحرایی توسط سیمواستاتینمی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020660 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!