اثر ضدمیکروبی لباس های نانوذرات نقره کارکنان پرستار بر باکتری های گرم مثبت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
عفونت های بیمارستانی چالش بزرگ سیستم بهداشتی و درمانی است و به عنوان یکی از عوامل مخاطره انگیز در بیماران بستری شناخته شده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر ضدمیکروبی لباس های نانوذرات نقره کارکنان پرستار بر باکتری های گرم مثبت انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی - تحلیلی به روش مقطعی روی روپوش 200 پرستار در دو بیمارستان شهرستان سیرجان در استان کرمان انجام شد. ابتدا فعالیت ضدمیکروبی پارچه های نانوذرات نقره روی باکتری استافیلوکوک اورئوس با بررسی OD (برابر 0.325) محیط کشت تایید گردید. نمونه گیری از روپوش پرستاران در هر بخش در دو حالت قبل و بعد از استفاده از روپوش های نانوذرات نقره با استفاده از سواب استریل مرطوب به عمل آمد. نمونه های حاصله کشت داده شدند و کلنی های تشکیل شده بررسی شدند. از تست بیوشیمیایی برای شناسایی باکتری های جدا شده استفاده گردید.
یافته ها
بیشترین نوع پاتوژن گرم مثبت جدا شده از روپوش های معمولی مربوط به استافیلوکوک اپیدرمیس (43درصد) و کمترین نوع پاتوژن جدا شده مربوط به استرپتوکوک (یک درصد) بود. بعد از استفاده از روپوش های نانوذرات نقره میزان بار میکروبی لباس ها به صفر رسید.
نتیجه گیری
 نتایج این مطالعه نشان داد باکتری های گرم مثبت روپوش کارکنان پرستار بعد از تماس با نانوذرات نقره از بین می روند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020689 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.