بررسی وضعیت شناختی بیماران یک سال پس از آسیب تروماتیک خفیف مغزی: یک مطالعه موردی - شاهدی

پیام:
چکیده:
مقدمه

تحقیقات پیشین نتایج متناقضی در مورد تداوم آثار تخریب شناختی ناشی از آسیب های مغزی تروماتیک خفیف(MTBI)، ارائه داده اند. این تحقیق با هدف مقایسه وضعیت شناختی از دو حیطه عملکرد اجرایی و قدرت توجه در افراد سالم و بیماران دچار MTBI یک سال پس از تروما طراحی و اجرا شده است.

روش کار

در این مطالعه موردی - شاهدی،که در فاصله زمانی بهمن 1396 تا مهر 1397 انجام گرفت.48 بیمار مرد دچار MTBI با دامنه سنی 30 تا 55 سال که طی یکسال گذشته در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانهای شهدای هفتم تیر شهر ری و بقیه الله تهران بستری بودند، به عنوان گروه مورد و 64 مرد سالم با دامنه سنی همتا به عنوان گروه کنترل بصورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان با استفاده از آزمونهای ویسکانسین و استروپ پیچیده مورد ارزیابی از نظر حیطه های عملکرد شناختی قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان داد میانگین و انحراف معیار سن بیماران MTBI به ترتیب عبارت از 17/41 و 250/8 و میانگین و انحراف معیار سن افراد سالم به ترتیب عبارت از81/41 و 609/8 است. تفاوت میان دو گروه در حیطه عملکرد اجرایی در سطوح طبقات، درجاماندگی، پاسخ های درست، پاسخ های نادرست، تعداد کوششها جهت تکمیل الگوی اول و پاسخ های سطح مفهومی در سطح خطای 1 درصد از نظر آماری معناداراست (01/0>p). در آزمون قدرت توجه نیز، تفاوت میان دو گروه در نمره تداخل در سطح خطای 5 درصد از نظر آماری معناداراست(05/0>p). لکن، دو گروه در نمره زمان تداخل تفاوت معنا داری نشان ندادند(05/0<p). گروه MTBI در کلیه آزمونها از گروه سالم عملکرد ضعیفتری داشتند.

نتیجه گیری

آسیب مغزی تروماتیک خفیف پس از گذشت یکسال می تواند، در کارکرد عملکرد های اجرایی لوب پیشانی مغز ایجاد اختلال نماید.بنابراین، پیشنهاد می گردد این موضوع در ارزیابی های بالینی و قانونی مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020758 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!