بررسی تطبیقی مدلهای منتخب پیشبینی ورشکستگی در شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی مدل های منتخب پیش بینی ورشکستگی شرکت های بیمه می باشد. جامعه آماری، شامل کلیه شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه زمانی 1391 الی 1395 و نمونه مورد بررسی شامل 16 شرکت بیمه است. در این پژوهش خطر ورشکستگی بر اساس شاخص توانگری مالی محاسبه شده توسط بیمه مرکزی ایران در نظر گرفته شده و بر مبنای مدل های آلتمن، فالمر، زیمسکی و اسپرینگیت، ورشکستگی شرکت ها پیش بینی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که بین احتمال خطر ورشکستگی مبتنی بر مدلهای آلتمن، فالمر، زیمسکی و اسپرینگیت با خطر ورشکستگی شرکت های بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و می توان از این مدل ها برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های بیمه استفاده نمود. همچنین نتایج نشان می دهد که بین پیش بینی مدل های مختلف پیش بینی خطر ورشکستگی، اختلاف معناداری وجود ندارد و نمی توان گفت کدام مدل نسبت به سایر مدل ها ارجح می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020882 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!