بررسی اثرات متقابل متغیرهای تورم، تولید و نرخ ارز در اقتصاد ایران: رویکرد الگوی معادلات همزمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
به دلیل پیچیدگی شرایط نوین اقتصادی و وابستگی گسترده متغیرهای اقتصادی به یکدیگر، یکی از چالش های کلیدی در حوزه سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، افزایش تولید و کنترل تورم است. فرض اساسی تعادل همزمان این سه متغیر و سیاست گذاری های مختص به آنها این است که علیرغم وجود نداشتن یک رابطه ثابت و معین بین سه متغیر نرخ ارز، تورم و تولید، این متغیرها با یکدیگر رابطه نزدیک و تنگاتنگی داشته اند. جهت و شدت رابطه بین این متغیرها نسبت به شرایط هر کشوری می تواند با توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی آنها به طور - مجزا تغییر نماید. این مطالعه رابطه نرخ ارز، تورم و تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1353-1393) ، با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان بررسی می کند و نتایج حاصل از برآورد مدل های اصلی نشان می دهد که در تورم های بالا، رابطه منفی و مخربی میان تورم و تولید داخلی مشاهده شده است. از طرفی میان متغیرهای تورم و نرخ ارز موثر در اقتصاد ایران، رابطه مثبتی وجود دارد و همچنین میان متغیرهای نرخ ارز و تولید داخلی (بدون نفت)، رابطه مثبت وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020883 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!